bo-luat-dan-su
0 / 381

bộ luật dân sự 2019-06-24 09:33:36

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-kinh-doanh-bat-dong-san
1 / 371

Thảo luận: 1 thảo luận


BloomGoo: hay đấy mọi ng ơi. vào tải về và chia sher nhé
2019-06-26 16:43:35 - 2 năm trước

luat-quy-hoach
0 / 392

Luật quy hoạch 2019-06-25 13:23:48

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 21/2017/QH14 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017   LUẬT QUY HOẠCH Căn cứ Hiế n pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-dat-dai
1 / 414

Luật đất đai 45/2013 2020-02-17 18:41:22

Thảo luận: 1 thảo luận


BloomGoo: mọi ng tải và chia she nhé
2019-06-26 12:22:29 - 2 năm trước

nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai
0 / 377

NGHỊ ĐỊNH Số: 01/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2019-06-25 13:08:10

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổ i, bổ sung một số nghị định quy định chi ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-doanh-nghiep
0 / 394

Luật doanh nghiệp 2019-06-24 09:48:33

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-quoc-phong
0 / 407

Luật quốc phòng 2019-06-24 09:54:51

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 22/2018/QH14 Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018   LUẬT QUỐC PHÒNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-cong-chung
0 / 379

Nghị địnhSố: 29/2015/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG 2019-06-24 14:04:10

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công chứng ngày ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
luat-cong-chung-1
0 / 399

luật công chứng 2014 2019-06-25 13:01:48

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014   LUẬT CÔNG CHỨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật công chứng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.