thong-tu-quy-dinh-ve-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-1
0 / 427

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 2019-06-24 10:12:23

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- ---- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
thong-tu-huong-dan-tap-su-hanh-nghe-cong-chung
0 / 435

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 2019-07-04 17:41:13

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2015/TT-BTP Hà Nội , ngày 15 tháng 04 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Căn cứ Luật công chứng số 53/201 4/QH1 3 ngày 20 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
thong-tu-so-21-2016-tt-bxd-cua-bo-xay-dung-huong-dan-thuc-hien-mot-so-noi-dung-cua-nghi-dinh-so-101-2015-nd-cp-ngay-20-thang-10-nam-2015-cua-chinh-phu-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu
0 / 417

Thông tư số 21/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 2019-06-24 10:54:24

Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 21/2016/TT-BXD Ngày ban hành 30/06/2016 Ngày có hiệu lực 15/08/2016 Người ký Đỗ Đức Duy Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Phân loại ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.