THÔNG Tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hưóng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý


Download

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 1 ỉ tháng 06 năm 2019
THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04
tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hưóng dẫn bán cổ phần lần đầu và
quản lý, sử dụng tiền thu từ cố phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước
đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về
chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy
định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Luật Chứng khoản và Luật
sửa đổi, bo sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Chứng
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chúng khoán;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 1 ỉ tháng 06 năm 2019
THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04
tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hưóng dẫn bán cổ phần lần đầu và
quản lý, sử dụng tiền thu từ cố phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước
đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về
chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy
định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Luật Chứng khoản và Luật
sửa đổi, bo sung một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Chứng
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chúng khoán;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập