Học tốt ngữ văn lớp 9 tập 1


Cuốn Học tốt Ngữ văn 9 nhằm giúp các em tự học, tự soạn bài ở nhà theo những gợi ý cần thiết.

Cuốn sách được bố cục theo sát chương trình mới. Nó hướng dẫn học sinh trả lời ngắn gọn phần:

- Đọc - Hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm Văn học.

- Luyện tập sau những bài Tiếng việt, Tập làm văn và phần Đọc - Hiểu văn bản.

Chúng tôi cũng hướng dẫn các em học phần Ghi nhớ hoạc tìm câu trả lời ở những trang trước và sau bài học.

Nội dung Học tốt Ngữ văn 9 - Tập một gồm có các bài từ Bài 1 đến Bài 17

Cuốn Học tốt Ngữ văn 9 nhằm giúp các em tự học, tự soạn bài ở nhà theo những gợi ý cần thiết.

Cuốn sách được bố cục theo sát chương trình mới. Nó hướng dẫn học sinh trả lời ngắn gọn phần:

- Đọc - Hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm Văn học.

- Luyện tập sau những bài Tiếng việt, Tập làm văn và phần Đọc - Hiểu văn bản.

Chúng tôi cũng hướng dẫn các em học phần Ghi nhớ hoạc tìm câu trả lời ở những trang trước và sau bài học.

Nội dung Học tốt Ngữ văn 9 - Tập một gồm có các bài từ Bài 1 đến Bài 17

Tài liệu liên quan

1 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập