Giải bài tập sinh học 7


Cuốn sách này bao gồm:

Mỗi chương gồm 2 phần:

  • Phần đề bài tập
  • Phần hướng dẫn giải.
  • Mỗi bài học có các dạng bài tập
  • Lập bảng khái quát, so sánh các kiến thức về đặc điểm cấu tạo, hoạt động của các loài động vật nêu trong chương trình học.
  • Điền kiến thức hoặc đánh dấu xác định kiến thức đúng, sai được đề cập trong các bài tập.
  • Nhận biết và xác định các chi tiết, bộ phận qua một số sơ đồ, hình vẽ mà các em có thể gặp trong quá trình học.

Tài liệu liên quan

1 bình luận

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập