de-thi-trac-nghiem-sinh-hoc
0 / 650

đề thi trắc nghiệm sinh học 2019-06-24 17:15:16

1.Một gen dài 0,51 micrômet, khi gen này thực hiện sao mã 3 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số ribônuclêôtit tự do là 6000. B. 3000. C. 1500.                         D. 4500. 2.Yếu tố quan trọng nhất quyết định tính đặc thù của mỗi loại ADN ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.