KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ


Download

Câu 1: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

A.4T                   B. 0,5T                        C.T                              D. 2T.

Câu 2: Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

  1. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.
  2. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.
  3. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng
  4. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Câu 3: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại là:

A.50V                B. 100V                           C. 100V                      D. 50V

Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω > 0).Tầnsốgóccủadaođộng

A.A     B. ω              C. φ                             D. x.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập