KIỂM TRA HK II SINH HỌC 12


Câu 1: Hệ sinh thái bao gồm

 1. các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau.
 2. quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã (môi trường vô sinh của quần xã).
 3. các loài quần tụ với nhau tại một không gian xác định.
 4. các tác động của các nhân tố vô sinh lên các loài.

Câu 2: Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định?

 1. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.
 2. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.
 3. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau.
 4. Vì các sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh với nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

Câu 3: Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống như thế nào?

 1. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã.
 2. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng.
 3. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa quần xã với sinh cảnh của chúng.
 4. Biểu hiện sự trao đổi chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần thể và giữa quần thể với sinh cảnh của chúng.

Câu 4: Một hệ thưc nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân huỷ. Hệ đó được gọi đúng là

 1. quần thể sinh vật. B. quần xã sinh vật.
 2. hệ sinh thái. D. một tổ hợp sinh vật khác loài.

Câu 5: Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm các yếu tố nào?

 1. Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.
 2. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
 3. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, các chất hữu cơ.
 4. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ.

Câu 6: Về nguồn gốc hệ sinh thái được phân thành các kiểu

 1. Các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo. B. Các hệ sinh thái rừng và biển.
 2. Các hệ sinh thái lục địa và đại dương. D. Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước.

Câu 7: Khu sinh học nào là lá phổi xanh của hành tinh?

 1. Khu sinh học rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp ôn đới Bắc Bán Cầu.
 2. Khu sinh học rừng xanh nhiệt đới.
 3. Khu sinh học rừng lá kim phương bắc.
 4. Khu sinh học đồng rêu.

Câu 8: Một hệ sinh thái có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và số lượng loài hạn chế. Đó là

 1. Hệ sinh thái biển. B. Hệ sinh thái thành phố.
 2. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. D. Hệ sinh thái nông nghiệp.

Câu 9: Các hệ sinh thái trên cạn nào có tính đa dạng sinh học nghèo nàn nhất?

 1. Các hệ sinh thái hoang mạc.
 2. Các hệ sinh thái thảo nguyên.
 3. Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới, rừng lá kim).
 4. Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

Câu 10: Các hệ sinh thái trên cạn nào có vai trò quan trọng đối với sự cân bằng sinh thái của Trái Đất?

 1. Các hệ sinh thái hoang mạc. B. Các hệ sinh thái thảo nguyên.
 2. Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới, rừng lá kim).
 3. Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

  Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập