ĐỀ THI ÔN HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Tiếng Anh - Lớp 5


Download

  1. Circle the odd one out :

1.

A. always

B. usually

C. yesterday

D. often

2.

A. ball

B. badminton

C. tennis

D. volleyball

3

A. dance

B. sing

C. read

D. exercise

4.

A. engineer

B. shoes

C. doctor

D. farmer

5.

A. one

B. second

C. third

D. fourth

  1. Complete the sentences :

         where          when           play           it              favourite

A: Do you want to (1)_____________chess?

B: Yes, I do. It’s my (2)_____________sport.

A: How often do you play (3)____________ ?

B: Always.

A: (4) _____________do you play it?

B: In Schoolyard.

A: (5)______________do you play it?

B: Everyday.

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập