Đề thi học kì I môn tiếng anh 7


Download

I.Choose the word that is pronounced different from the others. (1m)

( Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lai)

  1. A.wanted        B. needed               C. visited                D. played
  2. A.washed      B. missed                C. learned              D. watched
  3. A.mine          B. fill                      C. nine                   D. ride
  4. A.my          B. cavity                 C. lovely                 D. friendly

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập