ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ


Download

ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 1

Câu 1: con lắc đơn trong thang máy đang đứng yên có chu kì T. Khi thang máy chuyển động , chu kì con lắc là T’ >T thì chuyển động của thang máy sẽ là chuyển động nào sau đây?
A . Đi lên nhanh dần đều      B. Đi lên chậm dần đều      C. Đi xuống nhanh dần đều      D.cả B và C đều đúng

Câu 2: trong động cơ đồng bộ ba pha với roto là khung dây, khi nam châm bắt đầu quay với vận tốc góc w. Phát biểu  nào sau đây là đúng:

A . Lực điện từ tác dụng lên khung dây làm nó quay ngược chiều với nam châm

B . Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc w0 > w vận tốc góc quay của nam châm

C . Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc w0 < w

D . Khung dây quay ngược chiều với nam châm với vận tốc w0 > w

Câu 3: Nguyên nhân nào làm giảm hiệu suất của máy biến áp

A . Tác dụng Joule                  B . dòng fuco                        C. tác dụng cảm ứng điện từ          D. Cả A và B đúng

Câu 4: khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng l1 = 60m, khi  mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộng cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng l2 = 80m, khi mắc nối tiếp C1 với C2­ với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng bằng:

A .24m                                  B. 48m                               C. 60m                         D. 72m

Câu 5: Thuyết Mắc-xoen đề cập về vấn đề gì?

A . Tương tác của điện trường với điện tích                          B. Tương tác của từ trường với dòng điện

C . Tương tác của điện từ trường với các điện tích                 D. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

Câu 6: Quan sát một tấm thủy tinh màu đen , người ta giải thích rằng sở dĩ có màu đen vì tấm thủy tinh này

A . hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy

B . cho tất cả ánh sáng trong miền nhìn thấy truyền qua

C . hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy truyền qua nó

  1. hấp thụ mọi ánh sáng nhìn thấy và chỉ cho tia màu đen đi qua

Câu 7: Đặt hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi bằng 220V. Gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện lần lượt là UR, UL, UC. Khi điện áp giữa hai đầu mạch chậm pha 0,25p so với dòng điện thì biểu thức nào sau đây là đúng

A . UR = UL-UC = 110Ö2 V                                               B. UR = UC - UL = 220 V 

  1. UR = UC - UL = 110 D. UR = UC - UL = 75

Câu 8: Một mạch điện xoay chiều (hình vẽ ) gồm RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f =50Hz . Biết R là một biến trở, cuộn dây có độ tự cảm L = 1/p (H), điện trở r= 100W . tụ điện có điện dung C= 10-4/2p (F). Điều chỉnh R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM sớm pha  p/2 so với điện áp giữa 2 điểm MB, khi đó giá trị của R là:

M

A . 85 W                                           B. 100W                              C. 200W                      D. 150W

A

L, r

R

C

B

 

 

 

 

 

 

Câu 9 : Một khung dây dẫn phẳng, quay đều với tốc độ góc w quanh một trục cố định trong một từ trường đều, có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung , suất điện động cảm ứng  trong khung có biểu thức e = Eocos (wt + ) (V) . Vào thời điểm t = 0, vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vecto cảm ứng từ 1 góc bằng

A . 1800                  B . 1500                               C. 450                             D. 900

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập