ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG II


Download

 1. LÝ THUYẾT
 • Phát biểu định lý tổng 3 góc của một tam giác. Nêu định nghĩa, tính chất góc ngoài của tam giác.
 • Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông.
 • Phát biểu định nghĩa, tính chất và nêu các dấu hiệu nhận biết một tam giác là cân.
 • Phát biểu định nghĩa, tính chất và nêu các dấu hiệu nhận biết một tam giác là đều.
 • Nêu các dấu hiệu nhận biết một tam giác là vuông cân.
 • Phát biểu định lý Py – ta – go (thuận và đảo)

 

 1. BÀI TẬP
 2. TRẮC NGHIỆM

Các câu sau đúng hay sai?

 • Nếu một cạnh và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một cạnh và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
 • Tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là 5cm thì cạnh huyền là 50cm.
 • Góc ngoài của một tam giác bằng tổng các góc trong của tam giác.
 • Một tam giác cân có một góc bằng thì tam giác đó là tam giác đều.
 • Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù.
 • Tam giác vuông có một góc bằng thì tam giác đó vuông cân.
 • Một tam giác cân có một góc bằng thì tam giác đó vuông cân.
 • Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn.
 • Hai tam giác có ba cặp góc tương ứng bằng nhau thì ba cặp cạnh tương ứng cũng bằng nhau.
 • Tam giác ABC có , thì tam giác ABC là tam giác cân.

 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

  Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập