600 câu trắc nghiệm lý thuyết chọn lọc vật lý 12


Download

Câu 6: Pha ban đầu của dao động điều hoà:
A. phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ và gốc thời gian .
B. phụ thuộc cách kích thích vật dao động .
C. phụ thuộc năng lƣợng truyền cho vật để vật dao động .
D. Cả 3 câu trên đều đúng .
Câu 7: Pha ban đầu cho phép xác định
A. trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu.
B. vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
C. ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ
D. gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
Câu 8: Khi một chất điểm dao động điều hoà thì đại lƣợng nào sau đây không đổi theo thời gian?
A. Vận tốc. B. gia tốc. C. Biên độ. D. Ly độ.
Câu 9: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 10: Dao động là chuyển động có:
A. Giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB
B. Qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian
C. Trạng thái chuyển động đƣợc lập lại nhƣ cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau
D. Lập đi lập lại nhiều lần có giới hạn trong không gian
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm?
A. Khi qua vtcb,vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại
B. Khi qua vtcb, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.
C. Khi qua biên, vật có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại.
D. Cả B và C đúng.
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng : Khi một vật dddh thì :
A. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn hƣớng cùng chiều chuyển động.
B. Vectơ vận tốc luôn hƣớng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hƣớng về vị trí cân bằng.
C. Vectơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi qua VTCB
D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng số

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập