100 Bài tập ôn tập Hóa Học 8


Download

Câu 1:
Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3/5.CM của dung dịch sau là 3M. Biết CM của
dung dịch A gấp 2 lần CM của dung dịch B. A và B không tác dụng với nhau. Nồng độ mol của
hai dung dịch A và B lần lượt là :

A. 4,3M và 2,15M B. 4M và 2M
C. 4,36M và 2,18M D. 4,32M và 2,16M

Câu 2:
Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 150ml dung dịch HCl 10% có D là
1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml dung dịch HCl 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được
dung dịch A. Theo em, dung dịch A có nồng độ mol nào sau đây:

A. 1,162M B. 2M C. 2,325M D. 3M

Câu 3:
Một loại quặng sắt chứa 90% Fe3O4. Khối lượng sắt có trong 1 tấn quặng đó là:

A. 0,65 tấn B. 0,76 tấn C. 0,6517 tấn D. 0,66 tấn

Câu 4:
Khối lượng thực của nguyên tử O tính ra gam có thể là:

A. 2,6.10-23 g B. 1,328.10-22g C. 2,6568.10-22g D. 2,6568.10-23g

Câu 5:
Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g; oxit này có thành phần phần trăm
về khối lượng của Cu là 80%. Công thức hóa học của đồng oxit là:

A. CuO2 B. Cu2O C. CuO D. Cu3O4

 

Tài liệu liên quan

0 bình luận

    Chưa có bình luận nào.

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập