bang-gia-dat-huyen-me-linh-tp-ha-noi-2020-2024
0 / 411

Bảng giá đất Huyện Mê Linh, TP Hà Nội 2020-2024 2020-01-31 18:29:07

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐÀU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN MÊ LINH (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 30 /2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của ủy ban nhân dần thành phố Hà Nội)

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-dau-gia-tai-san
0 / 528

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2019-06-22 16:55:57

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện ...

Thảo luận: 0 thảo luận


Không có thảo luận.